Všeobecné podmínky užívání portálu Handycars

Preaumbule

Internetové stránky dostupné na adrese www.handycars.cz (dále jen „Portál“) byly zřízeny a jsou provozovány pro účely osobních potřeb návštěvníku tohoto Portálu, kteří splňují níže uvedené podmínky. Portál je provozovaný společností P Automobil Import s.r.o., IČO: 250 80 229, se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 (dále jen „Provozovatel“) ve spolupráci se společnostmi O Automobil Import s.r.o., IČO: 07975503 (dále jen „OAI“), se sídlem v ulici Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 a C Automobil Import s.r.o., IČO: 26213664, se sídlem v ulici Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 (dále jen „CAI“; OAI a CAI dále společně také jako „Partneři“). Přístup k Portálu a jeho užívání se řídí těmito všeobecnými podmínkami užití (dále jen „Podmínky“) a aplikovatelnými právními předpisy.

Tyto Podmínky upravují vztahy mezi Provozovatelem a osobou, která navštíví Portál (dále jen „Uživatel“), za účelem vyhledání nabídek produktů nebo služeb Provozovatele či Partnerů na území České republiky, v rámci programu mobility osob se zdravotním postižením.

„Prvky“ označují jakékoliv informace, fotografie či jiné grafické nebo technické vyobrazení určené Uživatelům, zejména informace o speciálních úpravách vozidel a službách pro osoby se zdravotním postižením, které Provozovatel, CAI a OAI prostřednictvím Portálu uveřejňují a umožňují Uživateli předběžně se informovat o službách, konfiguraci a úpravách vozidel podle vlastních představ a požádat o nabídku ze strany Provozovatele, OAI nebo CAI.

Čl. I – Obecné informace
 1. Tyto Podmínky spolu se Zásadami zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady zpracování osobních údajů“) upravují způsob, jakým Uživatelé mohou prohlížet Portál, využívat služby či produkty popsané Portálem, zasílat poptávky na konkrétní produkty, balíčky produktů nebo jiné služby (dále jen „Produkty“) a získávat o nich informace.
 2. Návštěvou Portálu Uživatel potvrzuje, že se seznámil s Podmínkami uvedenými na Portálu v plném rozsahu a vyslovuje s těmito Podmínkami úplný a bezvýhradný souhlas.
 3. Podmínky, jakož i jakékoliv Prvky, mohou být Provozovatelem kdykoli a bez předchozího upozornění změněny, zejména, nikoliv však výlučně, v závislosti na změnách provedených na Portálu, nabízených Produktech, nebo v případě změn aplikovatelných právních předpisů. Jakákoli nová verze Podmínek bude okamžitě platná a účinná vůči Uživatelům, a to od okamžiku jejich zveřejnění.
 4. Návštěva a používání Portálu jsou prováděny na odpovědnost Uživatele. Uživatel nese odpovědnost za veškeré škody, které by Provozovateli vznikly z důvodu používání Portálu a Prvků způsobem, který není v souladu s platnými právními předpisy a těmito Podmínkami.
Čl. II – Obecné informace
 1. Údaje uvedené u Produktů na Portálu mají ve všech případech pouze informativní charakter a nejsou smluvním dokumentem. Jakákoliv informace či nabídka uvedená na Portálu je pouze indikativní. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká Uživateli, ani třetí osobě žádný nárok na uzavření kupní nebo jiné smlouvy.
 2. V případě zájmu Uživatele o koupi konkrétního Produktu se prodej řídí právními předpisy České republiky a příslušnou smluvní dokumentací a podmínkami (zejména smlouvou a všeobecnými obchodními podmínkami) příslušného prodávajícího, např. autorizovaného prodejce či jiného prodejce a jakýkoliv závazek ke koupi či prodeji Produktu vzniká až dle jednání učiněného mezi Uživatelem a příslušným prodávajícím.
 3. V případě dotazu ohledně Produktu nebo jiné služby může Uživatel zaslat svůj dotaz prostřednictvím formuláře na Portálu. V návaznosti na dotaz Uživatele může Provozovatel, Partner nebo pověřený spolupracovník kontaktovat daného Uživatele za účelem bližší specifikace poptávky Uživatele.
 4. Produkty tak, jak jsou představeny na Portálu jsou určeny pro český trh, pro ostatní země se mohou lišit nebo nemusí být k dispozici.
 5. Portál nemusí být nepřetržitě přístupný Uživatelům. Technická údržba bude probíhat podle uvážení Provozovatele, a to bez předchozího upozornění.
 6. Provozovatel nenese odpovědnost za přerušení nebo narušení telekomunikačních služeb poskytovatelů internetových nebo webových služeb, včetně hostingu. Provozovatel nenese v žádném případě odpovědnost za přímé ani nepřímé škody vzniklé v souvislosti s používáním Portálu a/nebo Prvků.
 7. Všechny náklady spojené se zajištěním přístupu k Portálu a jeho Prvkům, tj. zejména náklady na zařízení, programové vybavení nebo přístup k internetu, hradí a zajišťuje Uživatel. Ten je také zodpovědný za správné fungování svého informačního vybavení i internetového připojení.
 8. Některé z informací na Portálu přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které považuje za důvěryhodné. Přesto Provozovatel neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací. Stránky Portálu, které obsahují hypertextový odkaz na internetové stránky mimo Portál, nepodléhají kontrole ze strany Provozovatele. Provozovatel tudíž nepřebírá zodpovědnost za  funkčnost, obsah, reklamu, výrobky nebo služby nabízené na jiných stránkách než na Portálu.
Čl. III – Cookies
 1. Portál využívá systém souborů cookies. Uživatel bere na vědomí, že během návštěvy Portálu může internetový prohlížeč automaticky ukládat cookies do jeho počítače.
 2. Aby Provozovatel rozuměl způsobu, jakým návštěvníci Portál obecně používají a aby Uživatelům mohla poskytnout optimální službu a individualizovaný obsah, je možné, že Provozovatel bude shromažďovat údaje o způsobu, jakým tuto stránku Uživatel využívá.
 3. Cookies jsou soubory, které server pošle prohlížeči a ten je uloží na pevný disk počítače Uživatele. Usnadňují jeho navigaci na stránkách a slouží také k vypracování statistik návštěvnosti stránek. Cookies v žádném případě neobsahují jmenovité informace o Uživateli. Uživatel může použití souborů cookies zakázat změnou parametrů nastavení ve svém internetovém prohlížeči.
 4. Soubory cookies používané na Portálu se používají následujícími způsoby:
  1. Anonymní cookies pro měření provozu Portálu a jeho užívání online
   Soubory cookies jako např. statistika návštěv se používají k měření návštěvnosti webu (počet návštěv, průměrná doba strávená uživateli internetu, návštěva jednotlivých prvků apod.). Účelem těchto souborů cookies je neustálé zlepšování Portálu odpovídající potřebám Uživatelů. Tyto soubory jsou anonymní, neidentifikují návštěvníka Portálu, ani neshromažďují osobní údaje Účastníků.
  2. Cookies pro ukládání informací o připojení
   Na některých stránkách Portálu se mohou Uživatelé přihlásit a poskytnout své identifikační údaje. Tyto stránky Portálu používají soubory cookies například k zapamatování účtu Uživatelů nebo přístupu k určité službě.
  3. Soubory cookies třetích stran Většina internetových reklam Provozovatele se zobrazuje prostřednictvím webových stránek třetích stran a nastavuje je třetí strana (např. reklamní agentura). Tyto třetí strany používají vlastní soubory cookies k analýze toho, kolik osob vidělo nebo kliklo na reklamní banner. Tyto soubory cookies umístěné na Portálu třetími stranami jsou založeny na zásadách souborů cookies společností, které je umisťují, a Provozovatel nemám přístup k jejich prohlížení nebo nastavení.
  4. Další soubory cookies třetích stran Provozovatel používá také jiné soubory cookies třetích stran k analýze zkušeností uživatelů internetu na Portálu a v případě potřeby navrhuje učinění dalších požadavků za tím účelem. Tyto soubory cookies vydává Provozovatel nebo jeho poskytovatelé technických služeb za účelem měření publika u různých obsahů a sekcí Portálu, aby je mohl Provozovatel vyhodnotit a lépe Portál uspořádat. Tyto soubory cookies také umožňují, je-li to relevantní, detekovat problémy s navigací na Portálu, a tím zlepšit ergonomii našich služeb. Tyto soubory cookies vytvářejí pouze anonymní statistiky a objemy provozu, s výjimkou jakýchkoli nominativních informací. Tyto soubory cookies budou také použity k personalizaci Portálu na základě anonymních údajů shromážděných z různých stránek Portálu. Uchovávání těchto souborů cookies pro měření publika nepřesahuje 90 dní.

Provozovatel upozorňuje, že změna nastavení cookies se vždy vztahuje pouze na daný prohlížeč. Pokud Uživatel používá více prohlížečů, musí v nich změnit nastavení jednotlivě. Dále může soubory cookies zákazník z mediální paměti kdykoli smazat. Další informace jsou k dispozici ve funkcích prohlížeče nebo operačního systému.

Čl. IV – Ochrana duševního vlastnictví
 1. Uživatel bere na vědomí, že Prvky na Portálu jsou chráněny autorským právem. Dané se týká především fotografií, článků, kreseb, grafiky, loga výrobců, animovaných sekvencí, nahrávek v digitálním audiu nebo video formátu aj. Dále jsou chráněny nákresy, modely, ochranné známky, průmyslové vzory a další práva duševního vlastnictví.
 2. Prvky jsou chráněny jako vlastnictví Provozovatele, Partnerů a/nebo jako vlastnictví třetích osob, které Provozovateli povolily jejich použití.
 3. Uživatel není oprávněn používat Prvky nebo jejich části k obchodním účelům nebo za účelem výdělku, popř. jakýmkoliv jiným zakázaným nebo nezákonným způsobem. Jakékoliv obchodní využití Prvků je bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele, Partnerů či příslušného jiného smluvního partnera Provozovatele vyloučeno.
 4. Jakákoliv reprodukce, úprava, modifikace, prezentace, vkládání, překlad nebo komerční využití částečné nebo celkové provedené jakýmkoliv způsobem na jakýkoliv nosič (papír, digitální nosič, aj.) je zakázáno a nemůže být provedeno bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele nebo jiného oprávněného subjektu a je považováno za porušení autorského práva, ochranné značky a podléhá sankcím podle příslušných právních předpisů.
Čl. V – Závěrečná ustanovení
 1. V případě, že dojde mezi Provozovatelem a Uživatelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.
 2. V souladu s ustanoveními nařízení (EU) č. 524/2014 Evropského parlamentu a Rady ze dne 21. května 2013 je Uživatel oprávněn použít mimosoudní řešení sporů týkajících se smluvních závazků, které vyplývají z kupních smluv nebo smluv o poskytování služeb uzavíraných on-line mezi spotřebitelem s bydlištěm v Evropské unii a Provozovatelem usazeným v Evropské unii, prostřednictvím subjektu alternativního řešení sporů uvedeného na seznamu podle čl. 20 (2) směrnice 2013/11/EU a za využití platformy pro řešení sporů on-line. Tato platforma je dostupná na adrese https://ec.europa.eu/odr.
 3. Aplikace doporučované pro správné zobrazení Portálu:
  Internet Explorer: doporučená verze IE 10 a vyšší (www.microsoft.com).
  Firefox Mozilla: doporučená verze 35.0 a vyšší.
  Google Chrome: doporučená verze 50.0 a vyšší.

  Datum poslední aktualizace: 1.4.2021


Zásady zpracování osobních údajů

Předmět

Tyto Zásady zpracování osobních údajů obsahují podmínky a zásady zpracování osobních údajů subjektů údajů na internetovém portálu www.handycars.cz (dále jen „Portál“), který vytváří a provozuje společnost P Automobil Import s.r.o., IČO: 25080229, se sídlem v ulici Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 (dále jen „Provozovatel“) ve spolupráci se společnostmi O Automobil Import s.r.o., IČO: 07975503 (dále jen „OAI“), se sídlem v ulici Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 a C Automobil Import s.r.o., IČO: 26213664, se sídlem v ulici Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 (dále jen „CAI“).

Obecné informace

Zásady zpracování osobních údajů doplňují Všeobecné podmínky portálu Handycars, které zejména definují, jakým způsobem a za jakých podmínek mohou subjekty údajů Portál prohlížet a používat. Provozovatel doporučuje subjektu údajů pravidelně se seznamovat s poslední platnou verzí Zásad zpracování osobních údajů dostupnou na Portálu.

Osobní údaje

Subjekt údajů si může Portál prohlížet bez uvedení totožnosti nebo jakýchkoliv dalších informací osobního charakteru, které se ho týkají. V případě, že se subjekt údajů rozhodne kontaktovat Provozovatele Portálu prostřednictvím kontaktního formuláře nebo jiného způsobu kontaktování (e-mail, poštou, aj.), dojde ke zpracování jeho osobních údajů.

1.1. Vymezení pojmů

Právní úprava

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a současně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

Správce a zpracovatel

Osobní údaje zpracovává společnost P Automobil Import s.r.o., IČO: 250 80 229, se sídlem v ulici Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 47847 Jan.Pekarek@p‑automobil‑import.cz, jakožto správce (dále také jako „správce“), osobní údaje bude správce zpracovávat přímo prostřednictvích svých zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů, kterými jsou třetí osoby určené správcem.

Zpracovateli jsou zejména, nikoliv však výlučně:

 • poskytovatelé softwarových a webových služeb;
 • poskytovatelé mediálních služeb.
Subjekt údajů

Za subjekt údajů se považuje fyzická osoba, která sdělí své osobní údaje Provozovateli, tj. osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány.

Osobní údaje

Správce bude zpracovávat osobní údaje, které subjekt údajů vyplní do formuláře na Portálu, zejména jméno, příjmení, město, e-mailová adresa, telefonní číslo. Tyto údaje mohou být předány příjemci osobních údajů, kterým bude příslušný autorizovaný prodejce či poskytovatel příslušné služby dle preference subjektu údajů. Na žádost subjektu údajů bude subjektu údajů sděleno, kterým příjemcům byly jeho údaje předány.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů jsou následující:

 • identifikační údaje;
 • kontaktní údaje
 • specifikace vozidla, jsou-li subjektem údajů poskytnuty.
Účely zpracování

Účel zpracování – oprávněný zájem správce

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce, které spočívají v možnosti zaslání odpovědi na dotaz zaslaný subjektem údajů dle jeho požadavku. Subjekt údajů může správci zaslat poptávku konkrétního produktu nebo služby, přičemž zpracování údajů subjektu údajů obnáší zejména zaslání bližších informací o konkrétní nabídce, požadované dokumentace, předání informací o ceně konkrétní nabídky, kontaktování s obchodní nabídkou vozidla, o které projevil subjekt údajů zájem, zjištění bližších požadavků subjektu údajů a seznámení subjektu údajů podmínkami vztahujícími se k produktu, případně poskytnutí kontaktních údajů poskytovatele dané služby nebo prodejce daného produktu. Zpracování je založeno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Oprávněný zájem správce spočívá v možnosti kontaktovat subjekt údajů v možnosti reagovat na dotaz, který byl z jeho strany zaslán, a poskytnutí veškerých informací o poptávaném produktu nebo službě.

Osobní údaje zpracovávané za účelem komunikace a vyřízení požadavků a poptávek jsou zpracovávány po dobu nezbytnou pro zajištění takového požadavku či komunikace, nejdéle však po dobu 6 měsíců.

Účel zpracování – souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

Účelem zpracování osobních údajů je dále jejich využití pro další obchodní a marketingovou činnost, zejména pak pro průzkum trhu, statistické účely, sledování údajů o prodeji, poskytování poprodejních služeb a šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zpracování je založeno na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Práva subjektu údajů

Subjektu údajů náležejí dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů tato práva:


 • Právo kdykoliv odvolat souhlas, a to kliknutím na odkaz „odhlášení“, který je obsažen na konci každého emailu obsahující obchodní sdělení, nebo e-mailem na e-mailové adrese správce Jan.Pekarek@p‑automobil‑import.cz nebo písemně na adrese správce: P Automobil Import s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4;
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů;
 • Právo požadovat výmaz těchto osobních údajů;
 • Právo na přístup k osobním údajům;
 • Právo na opravu osobních údajů;
 • Právo na výmaz osobních údajů;
 • Právo na omezení zpracování;
 • Právo přenositelnost údajů;
 • Právo vznést námitku;
 • Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, vč. profilování.

Veškerá práva lze uplatnit emailem na emailové adrese správce Jan.Pekarek@p‑automobil‑import.cz, nebo písemně na adrese správce: P Automobil Import s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4.

Více informací o svých právech se subjekt údajů dozví v odstavci 1.2

Informace o přijatých opatřeních

Správce poskytne subjektu údajů na žádost podle článků 15 až 22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tj. žádosti představující výkon práv subjektu údajů, informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce informuje subjekt údajů o jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob. Pokud správce nepřijme opatření, o něž subjekt údajů požádal, informuje bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti subjekt údajů o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu. Pokud má správce důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost podle článků 15 až 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů.

Náklady

Informace podle článků 13 a 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů a veškerá sdělení a veškeré úkony podle článků 15 až 22 a 34 obecného nařízení o ochraně osobních údajů se poskytují a činí bezplatně.
Jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď:

 1. uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo b. odmítnout žádosti vyhovět.
 2. Cookies pro ukládání informací o připojení
  Na některých stránkách Portálu se mohou Uživatelé přihlásit a poskytnout své identifikační údaje. Tyto stránky Portálu používají soubory cookies například k zapamatování účtu Uživatelů nebo přístupu k určité službě.
 3. Soubory cookies třetích stran Většina internetových reklam Provozovatele se zobrazuje prostřednictvím webových stránek třetích stran a nastavuje je třetí strana (např. reklamní agentura). Tyto třetí strany používají vlastní soubory cookies k analýze toho, kolik osob vidělo nebo kliklo na reklamní banner. Tyto soubory cookies umístěné na Portálu třetími stranami jsou založeny na zásadách souborů cookies společností, které je umisťují, a Provozovatel nemám přístup k jejich prohlížení nebo nastavení.
 4. Další soubory cookies třetích stran Provozovatel používá také jiné soubory cookies třetích stran k analýze zkušeností uživatelů internetu na Portálu a v případě potřeby navrhuje učinění dalších požadavků za tím účelem. Tyto soubory cookies vydává Provozovatel nebo jeho poskytovatelé technických služeb za účelem měření publika u různých obsahů a sekcí Portálu, aby je mohl Provozovatel vyhodnotit a lépe Portál uspořádat. Tyto soubory cookies také umožňují, je-li to relevantní, detekovat problémy s navigací na Portálu, a tím zlepšit ergonomii našich služeb. Tyto soubory cookies vytvářejí pouze anonymní statistiky a objemy provozu, s výjimkou jakýchkoli nominativních informací. Tyto soubory cookies budou také použity k personalizaci Portálu na základě anonymních údajů shromážděných z různých stránek Portálu. Uchovávání těchto souborů cookies pro měření publika nepřesahuje 90 dní.

Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti dokládá správce.

1.2. specifikace práv subjektu údajů

Právo odvolat souhlas

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, má subjekt údajů právo kdykoliv odvolat souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas je dáván k určitým účelům a odvolání souhlasu nemusí vždy představovat pro správce povinnost osobní údaje zlikvidovat, ale bude představovat pro správce pouze povinnost přestat osobní údaje zpracovávat pro určitý účel, ke kterému byl souhlas udělen. I v případě, kdy správce použil souhlas pro případy, kdy mu svědčí jiný právní důvod zpracování osobních údajů, neznamená odvolání souhlasu povinnost osobní údaje zlikvidovat či je přestat zpracovávat, pokud správci svědčí jiný právní důvod zpracování.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Každý subjekt údajů má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu podle čl. 77 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz.

Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od správce na základě své aktivní žádosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům, tedy má právo získat tyto osobní údaje. Dále má subjekt údajů právo získat následující informace dle čl. 15 obecného nařízení o ochraně osobních údajů:

 • účely zpracování;
 • kategorie dotčených osobních údajů;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti zpracování;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Správce sděluje, že údaje nebudou předávány do třetích zemí.

Právo na opravu osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“)

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektů údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování podle čl. 18 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to v kterémkoliv z následujících případů:

 • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
Právo na přenositelnost údajů

Právo na přenositelnost je právo subjektu údajů, jehož podstatou je získat osobní údaje, které se ho týkají a jež správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil, a to v případě, že:

 1. zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě, a
 2. zpracování se provádí automatizovaně.

Správce zdůrazňuje, že podmínky uvedené pod písmenem a) a b) musí být splněny současně. Pokud o to subjekt údajů požádá, má zároveň i právo na to, aby správce předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, a které jsou zpracovávány na základě právního důvodu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Subjekt údajů má právo vznést námitku i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, vč. profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

 1. nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů;
 2. povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo
 3. založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.
Aktualizace

Správce si vyhrazuje právo provádět úpravy a aktualizace Zásad zpracování osobních údajů tohoto Portálu. Tyto změny jsou pro subjekt údajů závazné. Subjekt údajů je povinen aktuální znění těchto Zásad zpracování osobních údajů pravidelně sledovat při každém připojení k Portálu.

Různé

Případná neplatnost některého ustanovení Zásad zpracování osobních údajů užití nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

Datum poslední aktualizace: 1.4.2021